Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej urządzeń i sprzętu do gastronomii dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej Nabywcą) korzystających ze sklepu internetowego działającego pod domeną dokebaba.pl
 2. Właścicielem Sklepu dokebaba.pl jest know.it Konrad Dembczyński, ul. Lubelska 29/37, 71-043 Szczecin, NIP: 851-295-80-06, REGON 320627205 (zwany dalej Sprzedawcą).
 3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin stanowi umowę sprzedaży pomiędzy właścicielem sklepu dokebaba.pl a Nabywcą.

Produkty

 1. Ceny produktów w sklepie dokebabapl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).
 2. Ceny podane w Sklepie nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
 3.  Informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy, dlatego też mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
 4. Właściciel dokebaba.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, w tym metod i czasu dostawy oraz cen produktów.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu dokebaba.pl korzystając z funkcji Dodaj do koszyka.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a klientem następuje w chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie przesłana do Nabywcy drogą elektroniczną pod wskazany adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, jego pełną akceptacją oraz z akceptacją zobowiązania do zapłaty wynikającego ze złożonego zamówienia, w szczególności jego wysokości i terminu zapłaty.
 4.  W przypadku braku towaru w magazynie producenta Nabywca zostanie o tym poinformowany niezwłocznie. W tej sytuacji ma prawo do odstąpienia od umowy kupna produktu.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i wynosi standardowo od 3 do 14 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Nabywca jest informowany drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli realizacja Zamówienia na warunkach w nim określonych okazałaby się niemożliwa, bądź znacznie utrudniona. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie wymaga uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Nabywcy nie przysługują względem Sprzedawcy żadne roszczenia.

Płatności

 1. Nabywca ma prawo do wyboru metody płatności zgodnie z dostępnymi opcjami w sklepie internetowym dokebaba.pl
 2. W sklepie dokebaba.pl dostępne są następujące metody płatności: a) Przelewem na rachunek bankowy / b) Systemem płatności Przelewy 24 / c) gotówką w kasie siedziby.
 3. Nabywca zobowiązany jest uiścić przedpłatę 100% wartości zamówienia na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail dotyczącej wykonanego zamówienia.

Dostarczenie towaru 

 1. Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres w zamówieniu.
 2. Wysyłka następuje bezpośrednio z magazynu producenta lub z siedziby sprzedawcy.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody w obecności dostawcy i skontaktować się ze Sprzedawcą w terminie 24 godzin.
 4. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia i zgłoszenia wad powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody transportowe. Oznacza to tym samym, że wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody nie będą uznawane.
 5. Dostawa produktu pod wskazany adres nie obejmuje usługi wniesienia.

Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co o innego wynika z opisu produktu.
 2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia odebrania przez Nabywcę towaru.
 3. Każdorazowo do produktu załączona zostanie karta gwarancyjna, o ile została wystawiona przez producenta, na podstawie której Nabywca ma prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.
 4.   Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę. Przesyłki wysłane metodą za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem kontakt@dokebaba.pl. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Nabywców z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.